Pridali ste do košíka položku
Dokončiť nákup
VÁŠ NÁKUP
V košíku máte 0 ks
Celkom 0,00 €
Filter produktov
Filter je aktívny

OBCHODNÉ PODMIENKY

I.    Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
II.   Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy
III.  Dodacie podmienky
IV.  Kúpna cena, platby
V.   Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru.
VI.  Ochrana súkromia
VII. Záverečné ustanovenia


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

Všeobecné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") upravujú vzájomné práva a povinnosti  kupujúceho (viď nižšie) a predávajúceho, ktorým je spoločnosťou MANIA International, s.r.o., IČO: 36521353, IČ DPH: SK2020156006, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č.: 10356/N, oddiel: Sro a je prevádzkovateľom obchodného systému prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.maniashop.sk (ďalej len "obchod"). Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi  zmluvnými  stranami kúpnej zmluvy, t. j. medzi spoločnosťou MANIA International s.r.o. ako predávajúcim a na strane druhej kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľ prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (on-line obchod). Ustanovenia podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať.

Vymedzenie pojmov:
2. Spotrebiteľ - v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania . Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

3. Podnikateľom sa rozumie :

* osoba zapísaná  v obchodnom registri,

* osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

* osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

* osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník , ak aj súvisiacimi predpismi.

4. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ. Predávajúcim je spoločnosť MANIA International, s.r.o.

5. Elektronická objednávka - kupujúcim odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

6. Podmienky - bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

7. Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup prostredníctvom obchodu.

8. Služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej a technickej podpory.

9. Odberné miesto - sídlo spoločnosti MANIA International, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01  Levice

10. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. II. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno spotrebiteľa, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné.

2.1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej  zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na  stránke http://www.maniashop.sk  a kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však  toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú  zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

2.2. Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim - podnikateľom  a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom. 

2.3. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú  riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

3. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou e-mailom, do ktorého je potrebné uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje kupujúceho. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

4. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ:

4.1 Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má právo v zmysle ust. § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.) od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (vzor listu uvedený nižšie). Toto právo kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, platí aj v prípade, ak si tento tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihne osobne priamo u predajcu. Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predávajúceho: MANIA International, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01  Levice. Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je povinný vrátiť úplný, čistý nepoškodený tovar v pôvodnom stave  s kompletnou dokumentáciou , pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote , v akom ho prevzal ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). V opačnom prípade nie je predávajúci povinný prijať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi sumu uhradenú pri kúpe. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku  (v súlade s § 458 ods.1 Obč. zák.).

4.2 Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavkov vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (t.j. poštovné aj balné). Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorým je spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

4.3 Ak spotrebiteľ ešte tovar neprevzal a v zákonnej lehote odstúpil od zmluvy, odporúčame, aby tovar po dni uplatnenia odstúpenia od zmluvy vôbec neprevzal.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

MANIA International, s.r.o., Pri Podlužianke 3, 934 01  Levice, info@maniashop.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..........

Dátum objednania/dátum prijatia* ..........

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..........

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..........

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........

Dátum ..........

* Nehodiace sa prečiarknite

5. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:  

V prípade, že kupujúcim  je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru. Stav tovaru  je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.


III. DODACIE PODMIENKY

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ alebo miesto podnikania, resp. sídlo kupujúceho, ktorým je podnikateľ, resp. iné miesto dodania uvedené kupujúcim  v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, pošta) alebo predávajúci dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený na osobné prevzatie v odbernom mieste predávajúceho. V prípade osobného odberu sa musí kupujúci dostatočne identifikovať, v prípade, ak ide o kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravcovi. Prevzatím tovaru u kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, je okamih prevzatia spotrebiteľom od predávajúceho, resp. od dopravcu prevzatím  tovaru u kupujúceho, ktorým je podnikateľ, je okamih jeho odovzdania podnikateľovi alebo prvému prepravcovi.

3. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej ceny v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, najneskôr do 7 dní od doručenia objednávky. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto skutočnosti v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v uzatvorenom obale a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

6. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ak hodnota objednaného tovaru nepresiahne 20 EUR s DPH, doručenie objednaného tovaru na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty ako balík 1. triedy je spoplatnené sumou 2 EUR s DPH a v prípade doručenia prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD je spoplatnené sumou 4,80 EUR s DPH. Pri objednaní tovaru nad 20 EUR je jeho doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty bezplatné. Doručenie objednaného tovaru prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD je bezplatné v prípade, že jeho hodnota presiahne 40 EUR.

7. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad.

8. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho  momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

9. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad).


IV. KÚPNA CENA A  PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Ceny uvedené na webovom sídle http://www.maniashop.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať spotrebiteľovi tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

2. Spotrebiteľ vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, a to pri prevzatí tovaru (dobierka).

3. Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.


V. ZÁRUKA, REKLAMÁCIE, VRÁTENIE ALEBO VÝMENA TOVARU

1. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim a je stanovená na 24 mesiacov.

2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci záručnej doby sa reklamácie riadia zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa s prihliadnutím k spresneniam v týchto podmienkach.

3. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bezodkladne zaslať predávajúcemu e-mailom alebo poštou.


4. Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Spotrebiteľ v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.

5. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať písomnú reklamáciu spolu s reklamovaným tovarom doporučene na adresu predávajúceho. Reklamácia musí obsahovať podrobný popis chyby, spiatočnú adresu a tel. číslo kupujúceho, bez uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru. Taktiež odporúčame zvoliť si požadovaný  spôsob vybavenia reklamácie. Kupujúci doloží platnosť záruky  predložením nákupného dokladu. Reklamovaný tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení. Po obdržaní reklamácie dostane spotrebiteľ od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail.

6. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru spotrebiteľom, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša spotrebiteľ všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie. Najmä náklady na prepravu tovaru medzi spotrebiteľom, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie spotrebiteľovi na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná.

7. Záruka sa vzťahuje na všetky viditeľné aj skryté poškodenia tovaru, ktoré nie sú zlučiteľné s jeho funkčnosťou, úžitkovými vlastnosťami, t.j. na funkčné chyby. Nevzťahuje sa na chyby vzniknuté:

-          pôsobením nevhodných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické poškodenie, nesprávne uloženie),

-          používaním v rozpore s obvyklým spôsobom využívania,

-          neodbornou manipuláciou, obsluhou  a zanedbanou údržbou,

-          poškodením počas prepravy tovaru kupujúcim,

-          živlami (voda, oheň, blesk.).

.
8. Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení záruky tieto práva:

Odstrániteľné vady

-          Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

-          Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru, odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

-          V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá, môže kupujúci požadovať výmenu tovaru , ak tým predávajúcemu nevzniknú  neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady, to isté sa vzťahuje súčasti tovaru.

-          Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí zásadné ťažkosti. Predávajúci si vyhradzuje pre prípad, že rovnakým výrobkom nedisponuje, právo nahradiť v takom prípade vadný tovar za tovar s rovnakými parametrami a približne rovnakej ceny.

-          Ak  ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci (výhrada predávajúceho uvedená v predchádzajúcom odseku platí v takom prípade rovnako) alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

-          Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Neodstrániteľné vady

-          Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.  

-          Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny za tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jej ďalšieho užívania.

9. Keď je kupujúcim podnikateľ, má pri uplatnení záruky tieto práva:

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto  chybu  reklamovať. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

Od 1.2.2016 si zákazník môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

 

Sťažnosť je možné podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

 

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@maniashop.sk

 

VI. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ

1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, v prípade kupujúceho - podnikateľa obchodné meno, IČO, sídlo resp. miesto podnikania, tel. číslo  a mailovú adresu). Tieto údaje  umožňujú previesť nevyhnutné účtovné a obchodné operácie, vyhotoviť daňový doklad, prípadne slúžia pre účely identifikácie platby kupujúceho vykonanej bankovým prevodom.


2. Kupujúci ako dotknutá osoba odoslaním objednávky vyhlasuje, že  súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracovával, zhromažďoval a uschovával jeho osobné údaje na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, resp. zmlúv a využitie pre marketingové účely predávajúceho (hlavne pre zasielanie informácií a obchodných oznámení), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto  spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci spracovával ním poskytnuté osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi spotrebiteľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

3. Kupujúci  ako  dotknutá osoba potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná  o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov a súčasne vyhlasuje, že bol tiež poučený o svojich právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 28 a 29 zákona č. 122/2013 Z. z.

4. Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od predávajúceho.


VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami výslovne písomne dohodnuté inak.


2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci vyjadruje bezvýhradný súhlas so všetkými ustanoveniami "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa ukáže, že niektoré ustanovenia týchto podmienok sú neplatné, nevykonateľné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku najmä prostredníctvom elektronickej formy komunikácie a internetovej siete, ako aj telefonickú, resp. faxovú ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.


Nahor